Tunic, Jacob's ladder fresco

Dura Europas Synagogue, Syria, 3c.